Japonski jezik v medijih

Japonski jezik v medijih

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Nagisa, red. prof. dr. Bekeš Andrej

Vsebina

Študenti utrjujejo bralno in slušno sposobnost z branjem in poslušanjem zahtevnih spletnih in medijskih pisnih in govorjenih besedil v japonščini. Spoznajo ažurne vire informacij o aktualnih dogodkih na Japonskem, pripomočke za branje in razumevanje zahtevnejših japonskih besedil, pripomočke za prevajanje in aktivno rabo japonščine. Spoznajo osnovne leksikografske in terminološke pojme, principe in tehnike, s pomočjo katerih širijo, utrjujejo, sistematizirajo poznavanje besedišča. Pisno sposobnost utrjujejo s povzemanjem in pisanjem krajših sestavkov v japonščini o temah, ki so jih obravnavali pri vajah za bralno in slušno razumevanje. Govorno sposobnost urijo z ustnimi predstavitvami zbranega gradiva v japonščini pred ostalimi študenti in sodelovanjem pri debatah o istih temah.