Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa štu-dentov. Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s prob¬lematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.

Literatura je odvisna od izbranih vprašanj.

- M. Glenny, The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and Great Powers, London 1999, 398 str.
- D.P. Hupchick, The Balkans: from Constantinople to Communism, New York [etc.] 2002, 468 str.
- B. Jelavich, History of the Balkans, 2 zv., 1983; Cambridge, New York, Melbourne 1999, 476 str.