Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva

Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Seminar je široko zasnovan. Poudarek v njem je na liriki, vendar hkrati zajema drugi dve literarni vrsti, saj je večina zahodnega pesništva, tudi epika in dramatika, vse do romantike pisana v verzih. Široka zasnova seminarja omogoča obravnavo pesništva od grške arhajske lirike in klasične tragedije do moderne poezije. Seminarska obravnava se osredotoča na vzpostavitev in graditev formalnih pesniških struktur ter na njihovo razvezavo v modernizmu in avantgardah 20. stoletja. Po vsebinski plati se glede na to, da so ob mislecih prav pesniki skoz zgodovino pregnantno ubesedovali človeško stanje, loteva pesniške tematizacije človekovega odnosa do ljubezni, smrti, svetega oziroma božjega itn. Od znotrajpesniških oziroma intertekstualnih razmerij upošteva predvsem navezovanje poznejših pesnikov na obe temeljni paradigmi zahodne literature, Biblijo in antični mit. Pri tem uvaja v osnove interpretiranja in prevajanja poezije.

- Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike. Od srede devetnajstega do srede dvajsetega stoletja. Ljubljana 1972. 380 str. COBISS.SI-ID - 7428865
- M. L. Gasparov, A History of European Versification. Oxford 1996. 334 str. COBISS.SI-ID - 2040162
- Edward Hirsch, How to Read a Poem. And Fall in Love with Poetry. San Diego, New York in London 1999. 354 str. COBISS.SI-ID - 36819715
- Janko Kos, Lirika. Ljubljana 1993. 124 str. COBISS.SI-ID - 34503936
- Nina Kossman (ur.), Gods and Mortals. Modern Poems on Classical Myths. Oxford 2001. 295 str. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/1000000000552659#full
- Vid Snoj, Vezava pesništva: ritem, metrum, ritem. V: Vrhovi v globini I. Prolegomena. Ljubljana 2021. Str. 106–126. COBISS.SI-ID - 43833859
- George Steiner, After Babel. Aspects of Language and Translation. New York in London 1998. 53807 str. COBISS.SI-ID - 79914496
- Shira Wolosky, The Art of Poetry. How to Read a Poem. Oxford 2008. 230 str. COBISS.SI-ID – 39094882

Priporočena literatura
- Erik Gray, The Art of Love Poetry. Oxford 2018. 210 str.
- Adam Potkay in Monica Brzezinski Potkay, Bible as the Root of Western Literature. Stories, Poems, and Parables. Prince Frederick, Maryland, 2003. 112 str.