Italijanščina in romanski jeziki

Italijanščina in romanski jeziki

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

1. Romansko jezikoslovje: predmet preučevanja in cilji, kratka zgodovina vede.
2. Klasična in vulgarna latinščina.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji klasifikacijerazvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
3. Dakoromanščina
4. Dalmatščina in istroromanščina
5. Iberoromanščina, galoromanščina
6. Romanščina v Alpah.
7. Italoromanščina:
- italijanščina in njena narečna razcepljenost;
- sardščina, sicilijanščina;
- tujejezični govorci na italoromanskem območju.
6. Retoromanščina
7. Galoromanščina
8. Iberoromanščina