Francoščina 2

Francoščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. dr. Oven Jacqueline

Jezikovne strukture: pretekli časi, člen, pridevniki, zaimki, izrazi za količino in čas, vprašalnice, primerjanje, ipd.
Besedišče: pripoved o preteklem dejanju, poklici, jedi, potovanja, podrobnejši opis mesta.
Bralno in slušno razumevanje: nekoliko daljša prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove francoske in frankofonske civilizacije in kulture: gastronomija, osnove francoskega šolskega sistema, francoska mesta, frankofonija: dežele in mesta s francoskega govornega področja, francoski šanson, preprosta književna besedila v izvirniku.

Prvi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (druga polovica)
COBISS.SI-ID – 515819551, COBISS.SI-ID – 70497378, COBISS.SI-ID - 485116
Grégoire, M., Thiévenaz, O. (2011): Grammaire progressive du français. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 48628578
Jereb, E. (1997): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 68354048
Larger, N., Mimran, R. (2004): Vocabulaire expliqué du français – exercices, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International- COBISS.SI-ID - 27707234
Miquel, C. (2009): Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, niveau intermédiaire. Pariz: CLE International COBISS.SI-ID – 129707, COBISS.SI-ID - 41205090