Estetika od antike do romantike

Estetika od antike do romantike

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Predavanja zarišejo pot misli o lepem in vzvišenem ter o umetnosti in pesništvu do nastanka estetike kot posebne filozofske discipline, filozofije umetnosti, v času romantike. Območje estetskega opredelijo kot območje posredovanja nadčutnega s čutnim in začnejo pri grški, zlasti platonistični misli o lepem in umetnosti oziroma pesništvu, ki jo kontrastirajo z judovskim bibličnim razumevanjem lepega, ter prvine obojega odkrijejo v poznoantični krščanski sintezi (Dionizij Areopagit). Nadrobno sledijo nastanku druge pomembne estetske kategorije, kategorije vzvišenega, v antiki (Psevdo-Longin) in njeni uveljavitvi v 18. st. (Burke, Kant) ter, navsezadnje, povzdignjenju umetnosti oziroma pesništva v privilegirani prostor razodevanja lepega oz. absolutnega v času romantike (Najstarejši program sistema nemškega idealizma, F. Schlegel).

- Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Oxford 1990. 173 str. COBISS.SI-ID - 2296418
- Dionizij Areopagit, O nebeški hierarhiji. V: isti, Zbrani spisi. Ljubljana 2008, str. 323–400. COBISS.SI-ID - 243356416
- Hegel/Hölderlin/Schelling, Nova mitologija. Nova revija 1984, št. 28–29, str. 3219–3220. COBISS.SI-ID - 4435458 .
- Immanuel Kant, Kritika razsodne moči. Ljubljana 1999. 503 str. COBISS.SI-ID - 104369408
- Longinus, O vzvišenem. Ljubljana 2011. 199 str. COBISS.SI-ID - 258165248
- Platon, Zbrana dela 1. Celje 2004. 1678 str. COBISS.SI-ID - 215101184
- Friedrich Schiller, O estetski vzgoji človeka. Ljubljana 2003. 146 str. COBISS.SI-ID - 125557248
- Friedrich Schlegel, O študiju grške poezije. V: isti, Spisi o literaturi. Ljubljana 1998, str. 50–115. COBISS.SI-ID - 79635968
- Vid Snoj, Schleglov Pogovor o poeziji in Platonov Simpozij. V: isti, Od drugega do Drugega. Ljubljana 2007, str. 71–90. COBISS.SI-ID - 238213120
- Vid Snoj, Konec umetnosti po Heglu. V: Vrhovi v globini I. Prolegomena. Ljubljana 2021, str. 55–76. COBISS.SI-ID - 43833859
- Tomo Virk, Umetnost kot »za filozofa tisto najvišje«. Friedrich Joseph Wilhelm Schelling in sistem transcendentalnega idealizma. V: F. J. W. Schelling, Sistem transcendentalnega idealizma. Ljubljana 2011, str. 7–123. COBISS.SI-ID - 259222016