Čustva in spoznanje

Čustva in spoznanje

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Slušatelji se seznanijo z obravnavo čustev skozi zgodovino filozofije (Aristotel, Descartes, Hume) in s sodobnimi teorijami čustev (npr. LeDoux, Damasio, Solomon, Nussbaum, Goldie), ki se osredotočajo na kvalitativne vidike (občutki) ali na spoznavne (kognitivne) vidike. Spoznajo biološke osnove čustev, kot tudi skozi socializacijo pridobljene in naučene oblike čustev in kritično obravnavajo spor med zagovorniki teorije o univerzalnih osnovah čustev in zagovorniki kulturnega relativizma.

Obravnava se pomen in vloga čustev pri vrednotenju in odločanju.

Posamezna čustva (strah, ljubezen, sreča, zavist, itd.) se podrobneje opredelijo in analizirajo ob obravnavi umetniških del.

Evans, D. (2001). Emotion: the science of sentiment, Oxford University Press.
Damasio, A. (2008). Iskanje Spinoze: Veselje, žalost in čuteči možgani, Krtina, Ljubljana.
Ule, A., Markič, O. Koreš, U. (2009). Konteksti odločanja, Aristej, Maribor.
Kante, B. (2001). Filozofija umetnosti (pogl. V. Umetnost kot izraz (ekspresija) čustva), Jutro, Ljubljana.
Sperber, D. (1996). Explaining Culture: a naturalistic approach , Blackwell.