Azijske religije

Azijske religije

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Vsebina

Študenti bodo v okviru tega predmeta seznanjeni s posameznimi od naslednjih vsebinskih sklopov:
- Zgodovinski pregled religij Vzhodne Azije.
- Problem razlikovanja in opredeljevanja pojma religije in njene specifike v razmerju do drugih idejnih diskurzov (filozofija, znanost, umetnost).
- Poznavanje razlogov in posledic kulturne pogojenosti religij.
- Problematika institucionalizacije religij.
- Konfucijanska etika in njen družbeni vpliv.
- Filozofski (dao jia) in ljudski oziroma religiozni daoizem (dao jiao).
- Budizem splošno: filozofske oz. idejne osnove, zgodovinski razvoj; indijske korenine, hinayanski in mahayanski budizem, prodor budizma v jugovzhodno Azijo, na Kitajsko in Japonsko.
- Osrednje šole siniziranega budizma.
- Vpliv tradicionalnih verovanj (šamanizem, bon).
- Razvoj in šole chan (zen) budizma.
- Šintoizem.
- Krščanstvo, islam in judovstvo v Vzhodni Aziji.