Arheologija kovinskih obdobij - izbrana poglavja

Arheologija kovinskih obdobij - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Predavanja v obliki izbranih poglavij iz bronaste in železne dobe, osredotočena na arheološko problematiko širšega področja od
Kavkaza preko Balkanskega polotoka z Egejo in Apeninskega polotoka s severno Italijo do Srednje Evrope, predvsem alpskega in slovenskega prostora.
Seminarji dopolnjujejo predavano snov in neposredno uvajajo v metodologijo stroke, v strokovno in znanstveno delo.

1. Praistorija jugoslovanskih zemalja IV-V / Bronzano doba, Željezno doba (Sarajevo 1983 -1987), 903, 928 str., ilustr.
2. Hänsel, B., Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. - Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer- Kulturraumes 7-8 (Bonn 1968) 279 str., ilustr.
3. Hänsel, B. (ur.), Mensch und Umwelt in der Brozezeit Europas (Kiel 1998) 576 str., ilustr.
4. H. Müller-Karpe, Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. - Römisch-Germanische Forschungen 22 (Berlin 1959) 334 str., ilustr.
5. Teržan, B.(ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem. – Katalogi in monografije 29-30 (Ljubljana 1995-1996), 694 str., ilustr.
6. Teržan, B., Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. – Katalogi in monografije 25 (Ljubljana 1990) 459 str. ilustr.
7. Guštin, M., Posočje v mlajši železni dobi. – Katalogi in monografije 27 (Ljubljana 1991) 148 str., ilustr.
8. Kossack, G., Towards Translating the Past: Selected Studies in Archaeology: ten essays written from the year 1974 to 1997 (1998) 345 str., ilustr.
9. P. Jacobstahl, Early Celtic Art (Oxford 1969) 242 str., ilustr.
10. Moscati, S (ur.), The Celts/ I Celti (Milano 1991) 795 str., ilustr.