Ameriški kulturni modul

Ameriški kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Čerče Danica, prof. dr. Krevel Mojca

Predmet sestavljata dva sklopa:
• Predavanje Postmoderna ameriška književnost
• Vaje Ameriška družba in kultura
Postmoderna ameriška književnost
• Seznanjanje z različnimi metodološkimi pristopi obravnave književnih del, zlasti z duhovnozgodovinsko metodologijo določanja značilnosti posameznih literarnih obdobij in menjave zgodovinskih epoh.
• Pregled sodobne filozofske in sociološke misli o t.i. postmoderni dobi (s poudarkom na teoretski misli Lyotarda, Baudrillarda, Jamesona)
• Spoznavanje, analiza in klasifikacija literarnih del, napisanih po II. svet. vojni, s stališča pridobljenih teoretičnih izhodišč. V tem sklopu se študentje seznanijo z izbranimi predstavniki bitniške generacije, ameriške metafikcije, literarnega kiberpanka, literarnega avant-popa, generacije X, hipertekstne književnosti itd.
• Kritični pregled obstoječih klasifikacij, tipologij in obravnav postmoderne književnosti

Ameriška družba in kultura
Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA, preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba, televizija), šport.

Postmoderna ameriška književnost / Postmodern American Literature
Amerika, Mark, in Olsen, Lance, ed. In Memoriam to Postmodernism. Essays on the Avant-Pop. San Diego: San Diego State University Press, 1995.
Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Prev. Anja Kosjek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.
Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature. Notre Dame: University of Notre Dame,2008
Jameson, Fredric. Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. 1991. Durham: Duke University Press, 2001.
Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995.
----. Postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS, 1995.
McCaffery, Larry, ur. Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham: Duke University Press, 1991.
McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992.
Millard, Kenneth. Contemporary American Fiction. An Introduction to American Fiction since 1970. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Rebein, Robert. Hicks, Tribes and Dirty Realists. Lexington: University Press of Kentucky, 2001.
Strehovec, Janez. Tehnokultura – kultura tehna. Filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: Koda-ŠOU, 1998.

Ameriška družba in kultura / American Society and Culture
Poljudna in strokovna besedila po izboru učitelja in študentov. // Popular and expert texts based on the teacher’s and the students’ choice.
Datesman, Maryanne Kearny, JoAnn Crandall and Edward. N Kearny. 1997. The American ways: an introduction to American culture. New York: Longman.
Henderson, S. 2009. Aspects of American History. London, New York: Routledge.
Mauk, David and John Oakland. American civilization. London: Routledge.
Whitney, F., N. Click. 1994. An Outline of American History. Washington, D.C.: United States Information Agency.
Pravni viri / Legal sources: The Declaration of Independence, The Constitution of the United States