Francoščina za prevajalce II

Francoščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Vršič Zarja, izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoca na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, cas, vid ter na porocani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnicne kategorije v francošcini in slovenšcini in se ukvarjajo s problematiko nacina prevoda izbranih slovnicnih elementov v slovenšcino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na prakticnih primerih.

JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018): La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str., ISBN 978-961-237-382-5.
TOPORIŠIC, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenšcino kot drugi/tuji jezik.