Organi fakultete

 

izr. prof. dr. Matej Hriberšek

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-NASLOV: 

Matej.Hribersek@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-NASLOV: 

Saso.Jerse@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

prof. dr. Mojca Smolej

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-NASLOV: 

Mojca.Smolej@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Irena Samide

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

E-NASLOV: 

Irena.Samide@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

Andraž Fink

 

Prodekan študent

E-NASLOV: 

prodekanstudent@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 11 82

 

Senat

Senat je najvišji strokovni organ FF. Za člana Senata FF je lahko izvoljen visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je na FF zaposlen s polnim delovnim časom. Senat FF sestavljajo po dva člana iz vsakega oddelka in enajst članov iz vrst študentov.

Dekan je po položaju član Senata. Seje Senata sklicuje dekan, praviloma enkrat mesečno. Sklic seje lahko predlaga tudi Upravni odbor ali Študentski svet Fakultete. Če je dekan odsoten, sklicuje in vodi seje prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča dekana. Senat lahko s sklepom del seje zapre za javnost.

1) Dekanja Filozofske fakultete, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
2) prof. dr. Smiljana Komar
3) prof. dr. Mojca Krevel

Oddelek za arheologijo
4) doc. dr. Katharina Zanier
5) doc. dr. Matija Črešnar

Oddelek za azijske študije
6) prof. dr. Mateja Petrovčič
7) doc. dr. Marija Kristina Hmeljak

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
8) doc. dr. Katarina Švab
9) izr. prof. dr. Tanja Merčun Kariž

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
10) prof. dr. Uršula Čebron Lipovec
11) izr. prof. dr. Jaka Repič

Oddelek za filozofijo
12) prof. dr. Eva Dolar Bahovec
13) izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

Oddelek za geografijo
14) prof. dr. Katja Vintar Mally
15) prof. dr. Dejan Rebernik

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
16) izr. prof. dr. Andreja Retelj
17) doc. dr. Petra Kramberger

Oddelek za klasično filologijo
18) doc. dr. Sonja Weiss
19) prof. dr. Marko Marinčič

Oddelek za muzikologijo
20) prof. dr. Larisa Vrhunc
21) prof. dr. Leon Stefanija

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
22) prof. dr. Tadej Vidmar
23) doc. dr. Danijela Makovec Radovan

Oddelek za prevajalstvo
24) izr. prof. Tamara Mikolič Južnič
25) prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
26) prof. dr. Vanesa Matajc
27) prof. dr. Tone Smolej

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
28) prof. dr. Tatjana Marvin Derganc
29) doc. dr. Luka Repanšek

Oddelek za psihologijo
30) prof. dr. Sonja Pečjak
31) prof. dr. Anja Podlesek

Oddelek za romanske jezike in književnosti
32) prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
33) doc. dr. Katarina Marinčič

Oddelek za slavistiko
34) izr. prof. dr. Matej Šekli
35) izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

Oddelek za slovenistiko
36) prof. dr. Marko Stabej
37) prof. dr. Urška Perenič

Oddelek za sociologijo
38) prof. dr. Milica Antić Gaber
39) doc. dr. Gorazd Kovačič

Oddelek za umetnostno zgodovino
40) doc. dr. Katja Mahnič
41) doc. dr. Nataša Kavčič

Oddelek za zgodovino
42) prof. dr. Peter Štih
43) prof. dr. Božo Repe

Člani Senata FF iz vrst študentov
44) Nika Černoga Mihelič
45) Klara Eva Drašković
46) Vanja Germ
47) Živa Gornik 
48) Nika Gradišek
49) Dušan Janković  
50) Tina Kuhar
51) Anja Marišič
52) Andraž Levstek
53) Nika Predalič  
54) Tai Vrečko Cindrič

Mandatna doba senatorjev iz vrst visokošolskih učiteljev ali/in znanstvenih delavcev je 4 leta in traja od 13. 5. 2021 do 13. 5. 2025. Mandatna doba senatorjev iz vrst študentov je 1 leto. Novi senatorji iz vrst študentov so bili izvoljeni na seji ŠSFF 16. 10. 2023.

Stalne komisije senata

Delovanje Komisije za dodiplomski in magistrski študij (v nadaljevanju KDMŠ) opredeljujejo Pravila FF.

Člani komisije:

 • doc. dr. Frančiška Lipovšek,
 • doc. dr. Simona Petru,
 • doc. dr. Luka Culiberg,
 • izr. prof. dr. Andrej Blatnik,
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc,
 • doc. dr. Nina Petek,
 • doc. dr. Tajan Trobec,
 • doc. dr. Petra Kramberger,
 • doc. dr. Andreja Inkret,
 • doc. dr. Nejc Sukljan,
 • prof. dr. Barbara Šteh,
 • izr. prof. dr. Marija Zlatnar Moe,
 • doc. dr. Igor Žunkovič,
 • doc. dr. Luka Repanšek,
 • prof. dr. Eva Boštjančič,
 • izr. prof. dr. Maja Šabec,
 • doc. dr. Vanda Babič,
 • izr. prof. dr. Darja Pavlič,
 • doc. dr. Primož Krašovec,
 • doc. dr. Stanko Kokole,
 • doc. dr. Alenka Cedilnik,
 • Andraž Fink, prodekan študent,
 • Živa Gornik, predstavnica ŠS FF,
 • izr. prof. Adriana Mezeg, predsednica Komisije za tutorstvo.

Mandatna doba članov KDMŠ traja 4 leta, in sicer 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

 

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje

Člani odbora:       

 • doc. dr. Cvetka Sokolov
 • izr. prof. dr. Blaž Repe
 • doc. dr. Nataša Hirci
 • prof. dr. Andreja Avsec
 • izr. prof. dr. Andreja Hočevar
 • Andraž Fink, prodekan študent
 • Živa Gornik, predsednica Študentskega sveta FF

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje opravlja naloge v skladu z določili 102. člena Pravil FF.

Mandatna doba članov odbora iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 102. členu Pravil FF, na seji dne 13. 9. 2023 izvedla volitve članov Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

 

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade

Člani komisije:

 • prof. dr. Gašper Ilc
 • prof. dr. Tone Smolej
 • doc. dr. Špela Sevšek Šramel
 • prof. dr. Marko Marinčič
 • prof. dr. Matjaž Barbo

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade opravlja naloge v skladu z določili 103. člena Pravil FF.

Delovanje komisije natančneje opredeljuje Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandatna doba članov komisije traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 103. členu Pravil FF, na seji dne 13. 9. 2023 izvedla volitve članov Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade.

Delovanje Komisije za doktorski študij (v nadaljevanju KDRŠ) določajo Pravila FF.

Delovanje KDRŠ je podrobneje določeno s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki ga sprejme Senat FF.

KDRŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvajalci doktorskega študija, in član iz vrst doktorskih študentov FF, ki ga predlaga Študentski svet FF.

KDRŠ vodi prodekan za študijske zadeve. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDRŠ, ki ga določi dekan. Na seje KDRŠ se lahko vabi tudi koordinatorje področij, ki jih koordinira FF.  

Člani komisije:

prof. dr. Smiljana Komar,
prof. dr. Predrag Novaković,
prof. dr. Chikako Shigemori Bučar,
prof. dr. Polona Vilar,
prof. dr. Rajko Muršič,
doc. dr. Simon Hajdini,
prof. dr. Uroš Stepišnik,
prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič,
doc. dr. Branko Senegačnik,
prof. dr. Svanibor Pettan,
doc. dr. Marjeta Šarić,
prof. dr. Tanja Žigon,
prof. dr. Vanesa Matajc,
doc. dr. Sašo Živanović,
doc. dr. Katarina Babnik,
izr. prof. dr. Primož Vitez,
izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska,
prof. dr. Andreja Žele,
izr. prof. dr. Anja Zalta,
doc. dr. Renata Novak Klemenčič,
doc. dr. Marko Štuhec,
Arne Jakob Zakrajšek

Mandatna doba članov KDRŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Člani odbora:

predseduje:

 • izr. prof. dr. Sašo Jerše (prodekan za doktorski študij (3. stopnja) in znanstvenoraziskovalno delo)

področje družboslovja:

 • izr. prof. dr. Anja Zalta (Oddelek za sociologijo)
 • doc. dr. Katja Depolli Steiner (Oddelek za psihologijo)

področje humanistike:

 • izr. prof. dr. Rok Stergar (Oddelek za zgodovino)
 • doc. dr. Alen Albin Širca (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo)

področje jezikoslovja:

 • doc. dr. Andreja Retelj (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko)
 • izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina (Oddelek za slovenistiko)

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja opravlja naloge v skladu z določili 5. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mandatna doba članov odbora traja dve leti, in sicer od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024.

Člane Odbora za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja je na predlog dekanje FF UL izvolila KDRŠ FF na seji dne 15. septembra 2022 in potrdil Senat FF na seji dne 28. septembra 2022.

Delo Habilitacijske komisije določajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja pet članov iz vrst visokošolskih učiteljev z nazivom redni profesor, ki jih na podlagi predlogov oddelkov dekan predlaga v izvolitev Senatu FF.

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo njeni člani.

Na sejah sodeluje tudi predsednik Študentskega sveta FF.

Člani komisije:

 • prof. dr. Polona Vilar,
 • prof. dr. Gregor Pompe,
 • prof. dr. Martina Ožbot Currie,
 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič,
 • prof. dr. Roman Kuhar.

Mandatna doba članov Habilitacijske komisije traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Prodekanja za kakovost: prof. dr. Mojca.Smolej

Člani komisije:   

 • izr. prof. dr. Blaž Repe,
 • doc. dr. Boštjan Bajec,
 • doc. dr. Jana Kenda,
 • doc. dr. Katja Mahnič,
 • Melita Mučić, strokovna delavka, Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov
 • Doris Sattler, pomočnica tajnice, Služba za študijske zadeve
 • Maša Suša, članica študentka FF

Mandatna doba članov Komisije za kakovost traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Mandat študentskega predstavnika traja 1 leto.

Delo Komisije za tutorstvo urejajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:

 • član Komisije za kakovost FF, ki ni študent,
 • koordinator tutor za študente s posebnim statusom,
 • koordinator tutorjev študentov,
 • koordinator tutor za tuje študente,
 • predstavnik Študentskega sveta FF,
 • prodekan študent FF,
 • prodekan učitelj za študijske zadeve in
 • predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnim statusom.

Ustanovno sejo komisije skliče dekan. Komisijo vodi predsednik, ki ga iz vrst učiteljev izvolijo člani komisije. Predsednik komisije je po svoji funkciji član KDMŠ.

Člani komisije:

 • izr. prof. dr. Adriana Mezeg (članica Komisije za kakovost), predsednica
 • Jerica Peric (koordinatorka tutorka za študente s posebnim statusom)
 • Anika Logar (koordinatorka tutorjev študentov)
 • Sara Ivanovska (koordinatorka tutorka za tuje študente)
 • Dušan Janković (predstavnik Študentskega sveta FF)
 • Andraž Fink (prodekan študent)
 • izr. prof. Matej Hriberšek (prodekan učitelj za študijske zadeve)
 • Marija Šuštar Tabaković (predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnim statusom).

Mandatna doba članov Komisije za tutorstvo traja štiri leta, mandatna doba študentskih predstavnikov pa eno leto.

Člani komisije:

 • prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar,
 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič,
 • prof. dr. Tone Smolej,
 • doc. dr. Anita Srebnik,
 • mag. Ana Marija Lamut,
 • doc. dr. Damjan Huber,
 • Tjaša Šimunić

Delovanje Komisije za priznanja FF določa Pravilnik o podeljevanju priznanj, ki ga sprejme Senat FF.

Komisijo sestavlja sedem članov: dekanja, trije pedagoški/znanstveni delavci, en član OHK, en član iz vrst strokovnih služb in en predstavnik Študentskega sveta FF.

Na podlagi predlogov, ki jih posredujejo oddelki in druge organizacijske enote FF, dekanjin kolegij in strokovne službe, Senat FF izvoli člane komisije iz vrst pedagoških delavcev, znanstvenih delavcev in predstavnikov strokovnih služb.

Mandatna doba članov traja štiri leta, in sicer do 30. 9. 2025.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

Ostale komisije senata

Člani komisije:

 • doc. dr. Dušan Mlacović, predsednik komisije
 • prof. dr. Irma Potočnik Slavič, namestnica predsednika komisije
 • Pia Utenkar, študentka, članica komisije
 • Sal Lavrenčič, študentka, članica komisije
 • Vanja Germ, študentka, namestnica članice komisije
 • Tjaša Jazbinšek, študentka, namestnica članice komisije

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4 leta in traja od 20. 5. 2021 do 20. 5. 2025.

Mandatna doba članov komisije iz vrst študentov je eno leto.

Smernice za oddajo pisne prijave na Disciplinsko komisijo za študente FF z dodatnimi informacijami glede postopka so na voljo na intranetu FF, datoteka »Disciplinska odgovornost študentov Univerze v Ljubljani«.

Člani komisije:

 • prof. dr. Grega Repovš
 • izr. prof. dr. Robert Masten
 • doc. dr. Kaja Hacin Beyazoglu
 • doc. dr. Borut Cerkovnik
 • prof. dr. Uršula Čebron Lipovec
 • prof. dr. Tadej Vidmar
 • prof. dr. Tina Kogovšek

Komisija za etiko ima tudi razširjeno članstvo, v katerega so vključeni mentorji kandidatov, ki oddajajo dispozicijo. Razširjeno članstvo se lahko poveča za strokovnjake tistih področij, kjer se v praksi pokaže, da je to potrebno.

Mandatna doba članov komisije traja od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Več na spletni strani Komisije za etiko Filozofske fakultete.

Sklep Dekanovega kolegija z dne 10. 3. 2020:

Administrativno podporo Komisiji za etiko FF z nastopom dela nove sodelavke prevzame Referat za doktorski študij (3. stopnja).

V Delovno skupino za reševanje študentskih pritožb se imenujejo članice učiteljice:

 • prof. dr. Mojca Smolej, prodekanja FF,
 • prof. dr. Mojca Krevel, senatorka FF,
 • doc. dr. Katja Mahnič, senatorka FF.

Mandatna doba traja dve študijski leti, od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025.
Mandatna doba predstavnikov študentov, trenutno sta to Tina Kuhar in Vanja Germ, traja do imenovanja novih članov, pod pogojem, da imata status študenta.

Člani komisije:

 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
 • prof. dr. Hotimir Tivadar
 • dr. Mojca Nidorfer
 • dr. Mihaela Knez
 • prof. dr. Mojca Smolej

Mandatna doba članov komisije je 4 leta in traja od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2025.

Sestavo in delovanje komisije določa Pravilnik o podeljevanju Toporišičevih priznanj in Toporišičevih priznanj za izjemen študentski dosežek UL FF, ki ga je sprejel Senat FF na seji dne 31. 3. 2021.

Člani sveta:

prof. dr. Gregor Pompe,
izr. prof. dr. Beti Žerovc,
prof. dr. Tone Smolej,
izr. prof. dr. Primož Vitez,
prof. dr. Mojca Krevel,
doc. dr. Lidija Rezoničnik,
izr. prof. dr. Tea Sernelj.

Mandatna doba članov sveta je 4 leta in traja od 21. 12. 2022 do 21. 12. 2026.

Upravni odbor FF

Upravni odbor FF (UO FF) je organ upravljanja. Odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, opredeljeno v 26. členu Statuta UL, oziroma o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo v okviru pravne sposobnosti FF.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

1. prof. dr. Danica Čerče, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2. doc. dr. Katharina Zanier, Oddelek za arheologijo

3. doc. dr. Luka Culiberg, Oddelek za azijske študije

4. prof. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

5. doc. dr. Boštjan Kravanja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

6. izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Oddelek za filozofijo

7. prof. dr. Katja Vintar Mally, Oddelek za geografijo

8. doc. dr. Urška Valenčič Arh, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

9. prof. dr. Jerneja Kavčič, Oddelek za klasično filologijo

10. doc. dr. Aleš Nagode, Oddelek za muzikologijo

11. izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

12. prof. dr. Tone Smolej, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

13. doc. dr. Sašo Živanović, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

14. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin, Oddelek za prevajalstvo

15. prof. dr. Eva Boštjančič, Oddelek za psihologijo

16. doc. dr. Katarina Marinčič, Oddelek za romanske jezike in književnosti

17. izr. prof. dr. Namita Subiotto, Oddelek za slavistiko

18. prof. dr. Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko

19. doc. dr. Primož Krašovec, Oddelek za sociologijo

20. doc. dr. Nataša Kavčič, Oddelek za umetnostno zgodovino

21. izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, Oddelek za zgodovino

22. dr. Tjaša Ribizel Popič, sam. str. del. v Mednarodni pisarni

23. Larina Griessler, predstavnica ŠS FF

Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je 1 leto.

Akademski zbor

Akademski zbor obravnava poročila dekanje o delu FF in letno poročilo o kakovosti ter daje pobude in predloge Senatu FF. Akademski zbor sestavljajo vse zaposlene z nazivom visokošolska učiteljica, znanstvena delavka ter visokošolska in raziskovalna sodelavka in študentka. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavnice strokovnih delavk.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

prof. dr. Lilijana

BURCAR

 

doc. dr. Lara

BURAZER

 

doc. dr. Monika

KAVALIR

 

izr. prof. dr. Andrej

STOPAR

 

asist. dr. Anamarija

ŠPORČIČ

Oddelek za arheologijo

izr. prof. dr. Katarina Katja

PREDOVNIK

 

doc. dr. Simona 

PETRU

 

doc. dr. Manca

VINAZZA

Oddelek za azijske študije

izr. prof. dr. Nataša

VISOČNIK GERŽELJ

 

doc. dr. Saša

ISTENIČ KOTAR

 

doc. dr. Byoung Yoong

KANG

 

doc. dr. Jan

VRHOVSKI

Oddelek za bibilotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo

izr. prof. dr. Andrej

BLATNIK

 

doc. dr. Mihela

PAUMAN BUDANOVIĆ

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

izr. prof. dr. Mateja

HABINC

 

doc. dr. Boštjan

KRAVANJA

 

doc. dr. Alenka

BARTULOVIĆ

 

izr. prof. dr. Miha

KOZOROG

Oddelek za filozofijo

doc. dr. Borut

CERKOVNIK

 

prof. dr. Franci

ZORE

 

prof. dr. Dean

KOMEL

 

doc. dr. Jurij

SIMONITI

 

doc. dr. Gregor

KROUPA

 

doc. dr. Jan

CIGLENEČKI

Oddelek za geografijo

prof. dr. Jernej

ZUPANČIČ

 

izr. prof. dr. Matej

OGRIN

 

doc. dr. Boštjan

ROGELJ

 

doc. dr. Mojca

ILC KLUN

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko  in skandinavistiko

lekt. mag. Viktorija

OSOLNIK KUNC

 

lekt. dr. Mateja

GABER

 

lekt. dr. Anita

SREBNIK

 

doc. dr. Urška

VALENČIČ ARH

Oddelek za klasično filologijo

izr. prof. dr. Matej

HRIBERŠEK

 

izr. prof. dr. David

MOVRIN

Oddelek za muzikologijo

prof. dr. Matjaž

BARBO

 

prof. dr. Gregor

POMPE

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

prof. dr. Monika

GOVEKAR OKOLIŠ

 

prof. dr. Barbara

ŠTEH

 

doc. dr. Petra

GREGORČIČ MRVAR

 

doc. dr. Katja

JEZNIK

Oddelek za prevajalstvo

prof. dr. Vojko

GORJANC

 

prof. dr. Tanja

ŽIGON

 

doc. dr. Silvana

OREL KOS

 

izr. prof. dr. Sonia

VAUPOT

 

doc. dr. Nataša

HIRCI

 

doc. dr. Polona

GANTAR

 

doc. dr. Damjan

POPIČ

Oddelek za primerjalno književnost

prof. dr. Matevž

KOS

in literarno teorijo

doc. dr. Alen Albin

ŠIRCA

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

doc. dr. Luka

REPANŠEK

 

izr. prof. dr. Christina

MANOUILIDOU

Oddelek za psihologijo

prof. dr. Andreja

AVSEC

 

doc. dr. Katarina

BABNIK

 

izr. prof. dr. Urška

FEKONJA

 

izr. prof. dr. Gregor

SOČAN

 

prof. dr. Gregor

ŽVELC

 

doc. dr. Luka

KOMIDAR

 

doc. dr. Gaja

ZAGER KOCJAN

Oddelek za romanske jezike in književnosti

prof. dr. Jasmina

MARKIČ

 

izr. prof. dr. Marjana

ŠIFRAR KALAN

 

izr. prof. dr. Boštjan Marko

TURK

 

doc. dr. Agata

ŠEGA

 

doc. dr. Gemma Maria

SANTIAGO ALONSO

 

lekt. mag. Daša

STANIČ

 

doc. dr. Mirjam

PREMRL PODOBNIK

Oddelek za slavistiko

doc. dr. Vanda

BABIČ

 

izr. prof. dr. Mladen

UHLIK

 

lekt. Andreja

KLEMENČIČ

 

lekt. Bojana

MALTARIĆ

 

prof. dr. Vesna

POŽGAJ HADŽI

Oddelek za slovenistiko

prof. dr. Hotimir

TIVADAR

 

izr. prof. dr. Nataša

PIRIH SVETINA

 

prof. dr. Mojca

SMOLEJ

 

prof. dr. Alojzija

ZUPAN SOSIČ

 

izr. prof. dr. Aleksander

BJELČEVIČ

Oddelek za sociologijo

izr. prof. dr. Damjan

MANDELC

 

izr. prof. dr. Anja

ZALTA

 

doc. dr. Živa

KOS

 

doc. dr. Jasna

PODREKA

Oddelek za umetnostno zgodovino

izr. prof. dr. Beti

ŽEROVC

 

doc. dr. Rebeka

VIDRIH

 

doc. dr. Renata

NOVAK KLEMENČIČ

 

doc. dr. Gašper

CERKOVNIK

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Bojan

BALKOVEC

 

izr. prof. dr. Janez

MLINAR

 

izr. prof. dr. Kornelija

AJLEC

 

izr. prof. dr. Peter

MIKŠA

 

doc. dr. Jernej

KOSI

 

asist. Špela

BEZJAK

Pedagoška enota za šport

pred. Metka 

JERMAN ŠENICA

     

Člani AZ FF iz vrst študentov

Nika

GRADIŠEK

 

Luna

KEČEK-NATLAČEN

 

Lara

POTOČNIK

 

Larina

GRIESSLER

 

Marko

DURDUBAKOV

 

Sara

SVATI SHARAN

 

Luka

OPREŠNIK

 

Arne Jakob

ZAKRAJŠEK

 

Domen

ZABUKOVNIK

 

Ana

PIKOVNIK

 

Miha

SLATNAR

 

Klara

VRABL

 

Brina Minca

HERLEC

 

Gašper

STRAŽIŠAR

 

Taja

IVANC

 

Tonya

ŽAGAR SAVIĆ

 

Lara

KOVAČ JEREB

 

Jakob

REMŠKAR

 

Vid

KARLOVŠEK

 

Jure

MIHOLIČ

 

Neža

JAKŠIĆ

 

Jerneja

ČERENAK

 

Maša

SEKELJ

 

Nives

HÜLL

 

Katja Ana

POKERŽNIK

 

Tibor

SUŠA

 

Brita

BAUTIN

 

Živa

GORNIK

 

Nik

KEBER

 

Nejc

KRALJ

     

Člani AZ FF iz vrst strokovnih delavcev

   
 • Knjižnice

Mojca

ŽABERL

 

dr. Seta

KNOP

 

Andraž

MAGAJNA

 

Lucija

MIKLIČ CVEK

 

Anka

POLAJNAR

 • Tajništva in druge str. delavke in delavci na oddelkih

Andreja

KONČAN

 

Nives

KOLARIČ

 

asist. dr. Vesna

VENIŠNIK PETERNELJ

 

Nevenka

PRINCES

 

mag. Ana

MEHLE

 • Posebne org. enote (ZIFF, CPI, ZZ, Knjigarna)

dr. Mojca

LESKOVEC

 

Hana

JENSTERLE

 • Skupne strokovne službe oz. Uprava

Matija

VEDENIK

 

Damjana

ADAMIČ

 

Mojca

LIKAR

 

Doris

SATTLER

 

Jasmin

MUSTAFIĆ MARJETIČ

 

Zorica

MITROVIĆ

 

Manuela

LISJAK

 

Tomaž

FLIS

 

Marjetka

GNIDOVEC

 

Anja

GOLEC

 

Tanja

HRIBAR

 • CSDTJ

dr. Ina

FERBEŽAR

 

Simona

GOTAL

 

doc. dr. Damjan

HUBER

 

Jana

KETE MATIČIČ

 

mag. Pavel

OCEPEK

 

dr. Jasmina

ŠULER GALOS

 

dr. Saša

VOJTECH POKLAČ

 

Mandatna doba članov Akademskega zbora je 4 leta in traja od 13. 5. 2021 do 13. 5. 2025. 

Mandatna doba predstavnikov študentov je 1 leto.

Na konstitutivni seji Akademskega zbora dne 11. 5. 2021 je bila za predsednico Akademskega zbora izvoljena lekt. dr. Mateja Gaber, za podpredsednika pa prof. dr. Hotimir Tivadar. 

Komisije Senata UL

Senat UL je na 2. seji dne 16. 11. 2021 imenoval nove člane delovnih teles senata UL (FF ima člane v 14. komisijah od 20) za naslednje mandatno obdobje:

 • Disciplinska komisija II. stopnje za študente (doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • Habilitacijska komisija (prof. dr. Martina Ožbot Currie)
 • Komisija za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Maja Šabec)
 • Komisija za kakovost (prof. dr. Mojca Smolej)
 • Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Tone Smolej)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (mag. Priscila Gulič)
 • Statutarna komisija (prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn)
 • Komisija za etična vprašanja (prof. dr. Borut Ošlaj)
 • Komisija za obštudijske dejavnosti (izr. prof. dr. Adriana Mezeg)
 • Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Matej Klemenčič)
 • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Grega Repovš)
 • Komisija za razvoj informacijskega sistema (izr. prof. dr. Marko Radovan)
 • Komisija za vprašanja študentov (prof. dr. Hotimir Tivadar)
 • Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (izr. prof. dr. Gregor Sočan)

Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2025.

Mandat študentov je eno leto.