Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno jezikoslovje

Vsebine

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin.

Usposobljen je za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. Zaradi tega je primeren za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Avestijščina, stara perzijščina 0 0 0 0 6
Indoevropska dialektologija 0 0 30 0 3 letni
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6 letni
Laringalna teorija 30 0 0 0 4 zimski
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
2. letnik P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja 60 0 0 0 6 zimski
Magistrski izpit 0 0 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Leksikologija slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Primerjalna skladnja slovanskih jezikov 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v jezikovno tipologijo 30 0 0 0 3 letni
Vezalna fonologija I 30 0 0 0 6 letni
Zgodovina grškega jezika 60 0 0 0 3 zimski
Zgodovina latinskega jezika 60 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka