Didaktika španščine - pedagoška praksa

Didaktika španščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:45

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Opazovanje pouka (npr. opazovanje ambienta, učiteljevega in učenčevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, inerakcije, uravnoteženega razvijanja sporazumevalnih in jezikovnih kompetenc in spretnosti, prilagajanja jezika nivoju znanja učencev, itd)

Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in španščini)

Sodelovalno in timsko poučevanje (npr. priprava in poučevanje v dvojicah z drugimi študenti)

Samostojno poučevanje

Ustne in pisne refleksije in vrednotenje (na podlagi opazovanja mentorja, kolega sošolca pri poučevanju, svojega poučevanja in dela na šoli)

Spremljanje napredka učencev

Končno (samo)vrednotenje in (samo)ocenjevanje predmetno-didakticne prakse v poučevanju španščine
(izmenja izkušnje o izvedbi svoje pedagoške prakse v skupini – predstavi dnevnik pedagoške prakse, jo kritično vrednoti, oblikuje in komentira morebitne popravke za posamične sestavne dele v svojem pedagoškem dnevniku)