Didaktika španščine 2

Didaktika španščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:45

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Poučevanje v različnih starostnih skupinah
Poučevanje španščine otrok, mladostnikov in odraslih. Gradiva primerna za te skupine.

Multiple inteligence pri poučevanju španščine

Šolska dokumentacija za španščino
Učni načrt, letna priprava, tematska priprava, maturitet-ni izpitni katalog.

Preverjanje in ocenjevanje
Pisno in ustno preverjanje. Kriteriji za ocenjevanje. Sprotno, končno, zunanje preverjanje. Preverjanje po-sameznih jezikovnih spretnosti. Matura iz španskega jezika.

Književnost pri pouku španščine
Poznavanje in razumevanje didaktičnih načinov in ciljev rabe književnih besedil v španščini.

Raziskovalno delo v didaktiki tujih jezikov: teoretična izhodišča, metodološki postopki, akcijsko raziskovanje, interpretacija rezultatov, aplikacija na pouk španščine.
Postopki raziskovanja: opredelitev problema in razisko-valnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva oz. podatkov, interpretacija rezultatov, zaključki in aplikacija.