Didaktika španščine 1

Didaktika španščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Uvod v didaktiko španščine
Pomen, naloge in vsebina didaktike španščine kot znan-stvene discipline. Osnovna terminologija. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov. Zgo-dovina razvoja didaktike španščine, njena sedanja razvi-tost doma in na tujem. Skupni evropski jezikovni okvir. Sporazumevalne jezikovne zmožnosti. Jezikovne ravni (A1-C2).

Osnovni pojmi tujejezikovnega učenja in poučevanja s poudarkom na španščini
Na učenca osredinjen pouk. Avtonomija učenja. Učenje in usvajanje. Razlike med J1 in J2. Komunikacijski pristop.

Učitelj in učenec španščine
Lik in kompetence učitelja tujih jezikov. Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev španščine. Dober in avtonomen učenec. Spremenljivke, ki vplivajo na učenje in učenca.

Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pou-ka
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje. Sestav-ljanje in tipologija vaj.

Učni proces in njegove faze
Metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sred-stva, ambient in učilnica.

Učna sredstva in učna tehnologija pri pouku španščine
Učna gradiva, analiza učbeniških kompletov za pouk španščine, izbira ustreznega učbenika, spletni viri in uporaba računalnika za poučevanje španščine, dodatna gradiva.
Obravnavanje kulturnih vsebin in razvijanje medkultur-ne kompetence.

Načrtovanje pouka
Učna priprava in določanje glavnih, delnih in operativnih učnih ciljev.