Didaktika francoščine 3

Didaktika francoščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

- opazovanje pouka (video), analiza učne ure in dajanje povratne informacije;
- analiza ter kritično vrednotenje učbenikov in drugih gradiv;
- sestavljanje in tipologija vaj;
- preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja: sprotno, končno, zunanje;
- vrste testov, kriteriji točkovanja, točkovanje na konkretnih primerih testov in sestavkov; samovrednotenje.

1. Barthélémy, F. (2007): Professeur de FLE, historique, enjeux et perspectives. Pariz: Hachette.
2. Cuq, J.-P., Gruca, I. (2002): Cours de didactique du français langue étrangere et seconde. Grenoble: PUG.
3. Huver, E., Springer, C. (2011): L'évaluation en langues. Pariz: Didier.
4. Muršak, J., Javrh, P., Kalin, J. (2011): Poklicni razvoj uciteljev. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
5. Ucni nacrt za francošcino za osnovno in gimnazijsko izobraževanje
6. Predmetni katalog za splošno maturo iz francošcine
7. LAH, Meta. Nastopi študentov francošcine : primerjava stanja pred uvedbo pedagoške prakse in po njej. V: PEKLAJ, Cirila (ur.). Teorija in praksa v izobraževanju uciteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2006, str. 149-156.
8. MERTELJ, Darja. Pred pricetkom pedagoške prakse in po njej : realizacija medsebojnih pricakovanj udeleženih in razvoj kompetenc. V: TANCIG, Simona (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 207-221.