Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

Opredelitev temeljnih pojmov besedotvorja. Z izrazno ravnjo tvorjenk vzpostavitev razmerja z morfologijo, s tvorbeno-pretvorbenimi postopki pa tako s funkcijsko (strukturno) kot pomensko skladnjo; temeljna vloga zaimkov in glagolskih primitivov (proverbov) – leksikalnih prvin po pretvorbenem postopku v tvorjenki z obrazilno vrednostjo. Stopnje tvorjenosti z zajetjem vzporedne tvorbe.
Tipološka dvojnost besedotvornega pomena: (a) kategorialnost – ustreznost besedotvornega pomena propozicijskim sestavinam potencialne stavčne povedi in s tem njegova številčna in pomenska določenost – transpozicijske in mutacijske tvorjenke, (b) splošnost (nekategorialnost) – predvsem modifikacijske tvorjenke.
Tipologija kratičnosti po različnih parametrih od medjezikovnih do znotrajjezikovnih.

- SNOJ, Jerica. Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k tipologiziranju slovarske večpomenskosti. Slav. rev., jul.–sep. 2004, letn. 52, št. 3, str. [313]–336. COBISS.SI-ID 26717282 COBISS.SI-ID 761092
- Vidovič Muha, Ada 1988: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: ZIFF, Partizanska knjiga, Znanstveni tisk. COBISS.SI-ID 6673408
- TOPORIŠIČ, Jože (1980): Teorija besedotvornega algoritma. SRL 28 (2). 141–151. COBISS.SI-ID 3730952
- Vidovič Muha, Ada 1991: Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. SRL 39. 101–114. COBISS.SI-ID 24844802
- Vidovič Muha, Ada 1993: Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (z normativnim nemško-slovenskim vidikom), SRL 41. 161–193. COBISS.SI-ID 35424256