Arheometrija

Arheometrija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mušič Branko, prof. dr. Šmit Žiga

Pregled osnovnih načel in rabe naslednjih metod v arheologiji:

Metode geofizikalnih preiskav:
- geofizikalne metode pri arheološki prospekciji (geoelektrične upornostne metode, magnetne metode, elektromagnetne metode, seizmične metode in termične metode), fizikalni modeli tipov arheoloških ostalin v različnih realnih arheoloških in naravnih kontekstih,.
- direktne in inverzne metode interpretacije za posamezne geofizikalne metode, »multi-method approach« in komplementarnost metod in interpretativnih postopkov.

Fizikalne in kemijske metode
- mikroskopije (polarizacijski mikroskop, rentgenska difraktometrična metoda in diferenčno termična analiza),
- petrografske analize nekovinskih arheoloških materialov, ugotavljanje izvornih območij artefaktov in surovin,
- arheometalurške preiskave (odpadni produkti, metalografija),
- metode datiranja arheoloških predmetov (metoda z radioaktivnim ogljikom (C-14), uran-torijeva metoda in kalij-argonova metoda, termoluminiscenca, elektronska spinska resonanca, štetje radiaktivnih sledi, datiranje z zemeljskim magnetnim poljem),
- kemijske metode (racemizacija aminokislin, hidratacija obsidiana, metoda FUN),
- metode ugotavljamo podobnosti med predmeti (rentgenska fluorescenca in PIXE),
- jedrske metode (nevtronska aktivacijska analiza, vzbujanje žarkov gama s protoni, izotopska analiza),
- optična in masne spektroskopija.

M.J. AITKEN: Science - based dating in archaeology (1990); poglavja 1-8. COBISS.SI-ID - 35125602
M.A. GEYH, H. SCHLEICHER: Absolute Age Determination (1990); 23- 78, 212-228, 253-283, 315-329, 345-371. https://link.springer.com/content/pdf/bfm:978-3-642-74826-4/1?pdf=chapt…
E. CILIBERTO, G. SPOTO (Ed.) (2000), Modern Analytical Methods in Art and Archaeology, poglavja 3, 4, 5, 6,11,15,17. COBISS.SI-ID - 1218404
GÜNTHER A. WAGNER (ur.) (2007), Einfuhrung in die Archäometrie, 3-49, 140-152, 196-214. COBISS.SI-ID - 164010499
I. SCOLLAR (ur.) (1990), Archaeological prospecting and remote sensing, 1-25, 307-636. COBISS.SI-ID - 31561570
L. CONYERS, B. GOODMAN (2013), Ground-penetrating radar for Archaeology. COBISS ID=165830147
D.H.TARLING (1983), Palaeomagnetism. Principles and aplications in geology, geophysics and archaeology, 15-106 in 145-190. https://link.springer.com/content/pdf/bfm:978-94-009-5955-2/1?pdf=chapt…
GAFFNEY C. and GATER J. (2003), Revealing the buried past. Geophysics for archaeologists, 1-192. COBISS ID=165836291
C. GAFFNEY and V. GAFFNEY (eds.) (2000), Non-invasive investigations at Wroxeter at the end of the Twentieth Century, 63-146. https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10990763/2000/7/2
BINTLIFF J. and DEGRYSE P. (2022), A review of soil geochemistry in archaeology, Journal of Archaeological Science: Reports, 43. 2022, 103419. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103419
Applications of Geochemistry in Archaeology (2023), Minerals, ISSN 2075-163X, Special issue. https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/Geochem_Archaeolog…
OONK, S., SLOMP, C.P. and HUISMAN, D. J. (2009), Geochemistry as an aid in archaeological prospection and site interpretation: current issues and research directions. Archaeolical Prospection, 16: 35-51. https://doi.org/10.1002/arp.344

Priporočena literatura:
ULRICH LEUTE: Archaeometry (1987); poglavja 2,3,4.