Arheološka metodologija 2

Arheološka metodologija 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, prof. dr. Novaković Predrag

Odnos med nedestruktivnimi in destruktivnimi arheološkimi terenskimi metodami, problem prostorskega in najdišč nega konteksta arheološkega zapisa, vprašanje strategije in izbire postopkov, teorija arheološke
stratigrafije (elementi, odnosi, interpretacija), načela in postopki dokumentiranja, organizacija in logistika izkopavanj, poterensko delo, kontekstualizacija artefaktov v arheološki stratigrafiji.
Osnove tehnologije izdelave artefaktov, surovine (pridobivanje, predelava, končna izdelava), anatomija in morfologija artefaktov, klasifikacijski postopki.

BARKER, P. 1998, Tehnike arheološkega izkopavanja. Slovensko arheološko društvo in Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, 259 str. COBISS.SI-ID - 73574144
HARRIS, E. 1993, Načela arheološke stratigrafije. Slovensko arheološko društvo, Ljubljana 1989, 166 str. COBISS.SI-ID - 14560256
COLLIS, John. Digging up the past : an introduction to archaeological excavation (2002), 184 str. COBISS.SI-ID - 30763106
BRANCH, Nick, CANTI, Mathew, CLARK Peter, TURNEY, Chris. Environmental archaeology : theoretical and practical approaches, (2005), 240 str. COBISS.SI-ID - 29984354
HORVAT M., 1999, Tehnologija keramike, tipologija loncenine, keramicni arhiv. Ljubljana, 255 str. COBISS.SI-ID - 100745216
HENDERSON J., 2000, The Science and Archaeology of materials: An investigation of inorganic materials, London. 334 str. COBISS.SI-ID – 15096162
PRUDENCE RICE, M. 2015. Pottery analysis : a sourcebook. Chicago, London. 561 str. COBISS.SI-ID - 68640866
HENDERSON, J. 2016. Ancient glass : an interdisciplinary exploration. Cambridge. 433 str. COBISS.SI-ID - 697337
KOTAR, J. et al. 2019. Ko zapoje kovina : tisočletja metalurgije na Slovenskem. Ljubljana. 373 str. COBISS.SI-ID - 302687232
NOVAKOVIĆ, P., GROSMAN, D., MASARYK, R., NOVŠAK, M. 2007. Minimalni standardi arheološke terenske dokumentacije.: Pregled stanja in predlogi standardov. Študija po Naročilu MK RS. https://www.academia.edu/16558358/Minimalni_standardi_izkopavalne_dokum…
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. V slovenskem jeziku ni ustreznih tekstov.