Arheologija zgodnjega srednjega veka 1

Arheologija zgodnjega srednjega veka 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Politično-zgodovinski okvir med 4. in 7. stoletjem. Spremembe v poznoantični naselbinski sliki. Zaton in transformacija antičnih mest. Strukturiranost novonastalih utrjenih naselbin. Osnovne značilnosti materialne kulture staroselcev. Uvod v zgodnjekrščansko arheologijo. Osnovne značilnosti preseljevanja in materialne kulture federatov, Hunov, Vzhodnih Gotov in Langobardov.

CIGLENEČKI, Slavko, Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
CIGLENEČKI, Slavko. Frühchristliche Kirchenanlagen in Slowenien. V:
SENNHAUSER, Hans Rudolf (ur.). Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet : von der Spätantike bis in ottonische Zeit, (Abhandlungen, N. F., H. 123). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2003, bd. 2, str. [581]-595.
CIGLENEČKI, Slavko. Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., Berlin; New York: W. de Gruyter, 2005, bd. 29: 123-128.
ŠAŠEL Jaro in Peter PETRU 1971, Claustra Alpium Iuliarum I, Fontes. - Kat. in monogr. 5. 1-100.
VINSKI, Zdenko 1980, Ovrednotenje grobnih pridatkov. - V: V. Stare, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev. Kat. in monogr. 18, 1980, 17-32.
GLASER, Franz 1997, Frühes Christentum im Alpenraum: Eine archäologische Entdeckungsreise. - Graz, Wien, Köln. 203 str.
BITENC, P. in T. KNIFIC 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. – Ljubljana. 127 str.