Andragoška praksa 2

Andragoška praksa 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, prof. dr. Govekar Okoliš Monika

• Analiziranje in kritično opazovanje andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.
• Spremljanje, analiza in vrednotenje andragoškega dela in ustrezne komunikacije odraslih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).
• Praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na različnih institucijah.
• Praktične izkušnje pri organiziranju in vodenju andragoških oblik dela z odraslimi glede na njihove potrebe v instituciji in izkušnje z načini in oblikami vrednotenja izobraževanja/dela z odraslimi in ga tudi sami vrednotijo.
• Praktične izkušnje z opazovanjem, spremljanjem in s sodelovanjem pri vodenju izobraževanja v instituciji (priprava projektov, manjša raziskovalna naloga) in koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem (posamezniki, institucijo, lokalno skupnostjo…).
• Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoškega sodelavca in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.
• Znanja o pomenu, možnostih in oblikah stalnega osebnega izobraževanja in spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
• Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi v določeni instituciji in oblikovanje strokovnega poročila s prakse skupaj z manjšo raziskovalno nalogo in z opisom ter vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval. Z vprašalnikom se vrednoti tudi andragoško delo institucije, kjer se je praksa opravljala.
• Vsebino prakse in natančnejši razpored prakse opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

• Konrad, E. (1999). Delovne kariere: izziv za izobraževanje. Sodobna pedagogika, Ljubljana, let. 50, št. 2, str. 80-91.
• Jelenc, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, str. 104.
• Novak, H. (1990). Projektno ucno delo – drugacna pot do znanja. Državna založba Slovenije, Ljubljana, str. 229.
• Govekar-Okoliš, M. (2000). Izobraževalna biografija: Pomen in oblikovanje osebne izobraževalne biografije. Andragoška spoznanja, št. 4, Ljubljana, str. 27-44.

Priporocena literatura:
• Kristancic, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. ACS, Ljubljana, str. 185.
• Trcek, J. (1998). Medosebno komuniciranje – kontaktna kultura. Obzorja, Ljubljana, str. 189.
• Brecko, D. (2003). Sklenimo posel z vladarji znanja: Ucna pogodba. Gospodarski vestnik Izobraževanje, Ljubljana, str. 138.
• Revija Andragoška spoznanja in drugi viri vezani na vsebino posameznikove prakse.
• Jarvis, P. (1995). Adult and continuing Education. Theory and Practise. Routledge, New York, str. 302.
• Lisop, I. (1994). Beruflige Weiterbildung. V Werner, L. Modernisierung der Erwachsenenbildung, Bohlau Verlag, Wien, str. 137-150.