Tečaji

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Tečaji jezikov na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje

Tečaji jezikov 

Na Oddelku se je moč učiti velikega števila starih in sodobnih indoevropskih jezikov (sanskrt, hetitščina, gotščina, stara irščina, stara perzijščina, avestijščina, litovščina, albanščina) in neindoevropske madžarščine. Vsak zainteresiran študent je vedno dobrodošel, da se priključi skupini rednih študentov pri naštetih predmetih. Na strogo organiziran način pa je to mogoče pri sledečih treh:

Tečaj sanskrta

Začetni in nadaljevalni tečaj sanskrta v obsegu štirih semestrov po 30 ur je na voljo vsem študentom in študentkam Filozofske fakultete ter drugih fakultet Univerze v Ljubljani.

Slušatelji v prvem letu pridobijo solidno znanje opisne slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta s poudarkom na fonetiki, ortografiji, nominalni in pronominalni morfologiji, sistemu zloženk in pomembnejših sintaktičnih prvinah.

Preko vodenega branja lažjih, deloma prilagojenih izvirnih besedil, pridobivajo na besedišču in globljem razumevanju ustroja stare indijščine. V drugem letu se nadaljuje s spoznavanjem opisne slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta, tokrat s poudarkom na razumevanju in aktivni orientaciji v kompleksnem glagolskem sistemu in na prepoznavanju produktivnih besedotvornih postopkov. Preko vodenega in hkrati čedalje bolj samostojnega branja neprilagojenih izvirnih besedil si gradijo besedišče in razumevanje težjih skladenjskih prvin.

Ob tem se sanskrt na osnovni in nadaljevalni stopnji ponuja tudi kot plačljivi tečaj za zunanje udeležence v okviru Centra za pedagoško izobraževanje.

Tečaj hetitščine

Slušatelj se v sklopu dveh semestrov po 30 ur ob branju sprva lažjih transliteriranih besedil seznani z hetitsko opisno slovnico (klinopisni zlogovni zapisi, fonemski sestav, stavčna fonetika, samostalniški, pridevniški in zaimkovni deklinativni vzorci, glagolski sistem, druge besedne vrste, temeljne skladenjske strukture) ) in s historičnim razvojem hetitskega jezika.

Spozna tudi osnovne značilnosti neidoevropskih jezikov Prednje Azije (sumerščina, akadščina, huritščina, protohatščina). 

Madžarski lektorat

Lektorat seznanja slušatelje z osnovami madžarske slovnice, privaja jih na konverzacijo v madžarščini in jih seznanja z madžarsko književnostjo, zgodovino itd.

Pouk za začetnika: osnovne govorne situacije, osnovni besedni zaklad. Gramatika: števniki, pridevniki s samostalnikom, intranzitivna glagolska spregatev. Poreklo in razvoj madžarščine, povezave z drugimi, predvsem slovanskimi jeziki in s slovenščino. Ljudske pesmi.

Pouk v nadaljevalni skupini: branje, prevajanje, prosti govor s pomočjo lektorja. Gramatika: končnice svojilnosti, tranzitivna glagolska spregatev, velelniške oblike glagolov itd. madžarska kulturna zgodovina od začetkov. Branje in prevajanje lirike. 

Pouk za pripadnike madžarske narodnosti iz Prekmurja. Pravopis in pravorečje. Glagolske oblike. Branje, interpretacija leposlovnih in poljudnoznanstvenih tekstov, razširitev besednega zaklada. Zgodovina od začetkov do srednjega veka. 

Za zunanje udeležence se vodi tudi plačljivi tečaj madžarščine v okviru Centra za pedagoško izobraževanje.

Več > 

Staff