Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II

Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Germ Martin

Vsebina

V okviru predmeta študentje spoznavajo razvoj renesančne umetnosti od njenih zametkov v zgodnjem 15. st. do apogeja visoke renesanse v zgodnjem 16. st. Tako v prvem kot v drugem delu spoznavajo kulturnozgodovinske dejavnike, ki so sooblikovali umetnostno produkcijo obravnavanega obdobja, spremljajo razvojne faze že uveljavljenih likovnih elementov in uveljavitev novih, sledijo razvoju sakralne in profane arhitekture, spremljajo razvoj kiparstva, se seznanijo z razvojem slikarstva in njegovih raziskovalnih ciljev. Poleg poznavanja temeljnih smeri umetnostnega razvoja v vodilnih zahodnoevropskih deželah (Italija, Nizozemska, Nemčija,) ter njihovega vpliva na sosednje dežele je posebna pozornost posvečena vodilnim umetnikom in predstavitvi njihovega opusa. Pri analizi umetnikov je izpostavljena vzporednost likovnih in vsebinskih ciljev, slogovne povezave, medsebojni vplivi in prenos idej. Hkrati je opozorjeno na širšo kulturnozgodovinsko in socialno pogojenost umetnosti. Pregled zajema vsa bistvena področja umetniške ustvarjalnosti: arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. Razvoj arhitekture je podan v kronološko zasnovanem pregledu, ki upošteva tako slogovni kot ikonografski razvoj, različne stavbne tipe, funkcionalni vidik, regionalno pogojenost in vpetost arhitekturnih spomenikov v širšo urbanistično zasnovo, kakor tudi analizo individualnih slogovnih značilnosti vodilnih arhitektov. Pregled kiparstva sledi podobni zasnovi, obravnava slogovne in ikonografske značilnosti, posebno pozornost pa posveča individualni obravnavi najvidnejših kiparjev in njihovih opusov. V pregledu slikarstva so zajete vse temeljne zvrsti, pri čemer je poleg slogovnega in ikonografskega razvoja izpostavljena povezanost med različnimi zvrstmi. Posebna pozornost je namenjena celoviti umetnostnozgodovinski obravnavi umetniških opusov vodilnih slikarjev in slikarskih šol