Semiotika in semantika

Semiotika in semantika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

Vsebina

- Predmet semiotike in semantike: Definicija, dimenzije in meje semiotike
- Znakovne teorije, znak in vrste znakov, semiotski strukturni modeli
- Signal in pomen, strukturiranost informacije, denotacija in konotacija s semiotskega vidika
- Kontekst kot skladenjska struktura, kulturološka pogojenost znaka in pomena
- Jezikovni in nejezikovni znaki.
- Splošna, logično-filozofska in jezikovna semantika, diahrona in sinhrona semantika, tradicionalna, strukturalna, interpretativna in generativna semantika.