Seminar I: Socialni spomin in kulturna dediščina

Seminar I: Socialni spomin in kulturna dediščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Delo v seminarju temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem posameznega seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela in prebranega čtiva.
Študent ali študentka ob vpisu v drugi letnik izbere seminar, v okviru katerega bo pri izbranem predmetu oziroma mentorju izdelal in zagovarjal ali zagovarjala seminarsko nalogo. V prvem semestru pripravi vse potrebno za končno pisanje seminarske naloge. Obsežnejša dispozicija, ki jo odda ob koncu prvega semestra je, skupaj z oceno študentove ali študentkine aktivnosti na seminarju, delna ocena, s katero se v drugem semestru prijavi k izdelavi seminarske naloge.
Mentorji oz. izvajalci seminarjev vsako leto posebej seznanijo študente in študentke s predmetno orientacijo in temeljno literaturo, ki jo bodo prediskutirali v okviru seminarja. Ker seminar obiskujejo skupaj s študenti tretjega letnika, ki se pripravljajo na pisanje in zagovor diplomskega dela, bodo teme posameznih sklopov povezane s temami, ki si jih izbirajo študentje tretjega letnika za diplomsko delo.

Socialni spomin in kulturna dediščina:
Izdelava dispozicije seminarske naloge s področja raziskovanja in interpretacij mitov, simbolov in kulturne dediščine ter uvajanje v načine aplikacij antropološkega znanja v okviru uporabnih projektov.