Medvrstniško nasilje v šoli

Medvrstniško nasilje v šoli

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pečjak Sonja

Vsebina

Opredelitev, oblike in teorije medvrstniškega nasilja. Narava in posledice medvrstniškega nasilja (viktimizacija in agresivnost kot ortogonalni dimenziji - štirje vedenjski vzorci: izvajalci nasilja, izvajalci-žrtve, žrtve ter neudeleženi). Miti o medvrstniškem nasilju. Medspolne in starostne razlike v medvrstniškem nasilju. Vloga skupinskih procesov pri medvrstniškem nasilju. Metodologija raziskovanja medvrstniškega nasiljašoli (samoocene;ocene vrstnikov,; opazovanje; dnevniške metode) in instrumenti. Dejavniki medvrstniškega nasilja na ravni posameznika, razreda in šole. Preventivni in intervencijski programi za preprečevanje/zmanjševanje medvrstniškega nasilja (usmerjeni na posameznika /na celoten sistem). Vloga vrstnikov, učiteljev in šolske svetovalne službe pri preprečevanju/zmanjševanju medvrstniškega nasilja.