Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu

Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Sodobni razlagalni modeli razvoja individualnih razlik (IR) pri otrocih in mladostnikih z vidika teorij temperamentnih/osebnostnih lastnosti. Sodobna taksonomija IR – v temperamentu/osebnosti (nadredne in označevalne lastnosti).
Na lastnosti in na posameznika osredotočeni pristop k preučevanju razvoja IR. Različne vrste razvojnih sprememb in doslednosti v lastnostih pri otrocih in mladostnikih: povprečne oz. normativne (raven spremenljivosti lastnosti v času/med različno starimi skupinami), relativna (spremenljivost posameznikovega položaja znotraj njegove starostne skupine skozi razvoj), znotrajindividualna (zanesljiva sprememba lastnosti pri posamezniku skozi razvoj), strukturna (sprememba v strukturi lastnosti skozi razvoj), ipsativna (sprememba v individualnem profilu lastnosti skozi razvoj), tipološka (sprememba v strukturi profila), sprememba v individualni pripadnosti tipu in medkontekstualna doslednost/razlike v izraznosti lastnosti.
Dejavniki razvoja IR: dedljivi genetski, intraindividualni, pomembni razvojni izidi, okoljski (družina, vrstniki, na izobraževanje vezani, širši okoljski); neposredni, posredni in učinki interakcije. Mehanizmi ohranjanja IR in sprememb v razvoju: procesi učenja, tri vrste transakcij med posameznikom in okoljem, medosebne primerjave, identiteta (v mladostništvu).
Modeli povezav med temperamentnimi/osebnostnimi lastnostmi in pomembnimi razvojnimi izidi (npr. ranljivosti, brazgotinjenja, spektra), npr. socialna kompetentnost, težave ponotranjenja, pozunanjenja, medosebni odnosi, učna motivacija, uspešnost, digitalno vedenje.
Ocenjevanje IR v otroštvu in mladostništvu: starostno specifični pristopi, metode, tehnike in pripomočki za ocenjevanje. Uporabnost mer v različnih kontekstih raziskovalnega in strokovnega dela.