Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Primerjalno jezikoslovje

Content

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin.

Usposobljen je za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. Zaradi tega je primeren za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Avestan, Old Persian 0 0 0 0 6
Indo-European dialectology 0 0 30 0 3 letni
Indo-European Artifacts 0 0 60 0 6 letni
Laryngeal theory 30 0 0 0 4 zimski
Theory of historical linguistics 60 0 0 0 6 zimski
Outside elective subjects 5
2. Year P S V D KT Semester
Selected chapters in Indo-European comparative linguistics 60 0 0 0 6 zimski
Master's Exam 0 0 0 0 6 zimski
Master's Thesis 0 0 0 0 15 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Church Slavonic - Southern Slavic Varieties 15 15 0 0 3 zimski
Philosophy of Cognitive Science 30 30 0 0 5 zimski
Lexicology of Slavic Languages 15 15 0 0 3 zimski
Comparative Syntax of Slavic Languages 15 15 0 0 3 zimski
Introduction to linguistic typology 30 0 0 0 3 letni
Binding phonology I 30 0 0 0 6 letni
History of Greek language 60 0 0 0 3 zimski
History of Latin language 60 0 0 0 3 zimski

Staff