Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalno jezikoslovje

Content

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin.

Usposobljen je za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. Zaradi tega je primeren za dela, povezana z delovanjem Evropske unije, ki zahtevajo znanje večjega števila jezikov, tudi takih, ki jih v Sloveniji ni mogoče študirati.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Historical Indo-European Phonology I 30 0 30 0 4 zimski
Historical Indo-European Phonology II 30 0 30 0 4 letni
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4 zimski
Ancient Greek I/1 0 0 30 0 3 zimski
Ancient Greek I/2 0 0 30 0 3 letni
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4 zimski
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3 letni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Phonetics and phonology 30 30 0 0 6 letni
Latin, Intensive Course I 60 0 0 0 5 zimski
Latin, Intensive Course II 60 0 0 0 5 letni
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4 zimski
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6 zimski
Comparative-Historical Morphology of Slavonic Languages 30 15 15 0 5 letni
2. Year P S V D KT Semester
Hittite I/1 30 0 30 0 4 zimski
Hittite I/2 30 0 30 0 4 letni
Indo-European Nominal and Pronominal Morphology 45 0 0 0 4 zimski
Ancient Greek II/1 0 0 30 0 3 zimski
Ancient Greek II/2 0 0 30 0 3 letni
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4 zimski
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3 letni
Introduction to the Etymological Method and the Study of Sources 45 15 0 0 5 letni
3. Year P S V D KT Semester
Analysis of Vedic Hymns 0 30 0 0 3 zimski
Hittite seminar 0 60 0 0 3 letni
Hittite II/1 15 15 0 0 3 zimski
Hittite II/2 15 15 0 0 3 letni
Introduction to the Etymological Method and the Study of Sources 45 15 0 0 5 letni
Introduction to Slavic Linguistics and Old Church Slavic 30 30 0 0 4 zimski
Indo-European Verbal Morphology 45 0 0 0 4 letni
Outside elective subjects 5

Staff