Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Splošno jezikoslovje

Vsebine

Temeljni cilji programa je posredovati poglobljeno védenje o sodobnih jezikoslovnih teorijah na področju sinhronega in diahronega jezikoslovja ter usposobiti študenta za aplikacijo teh teorij na slovenski jezik in za samostojno raziskovalno delo na področju splošnega jezikoslovja, ter posredovati poglobljeno védenje o povezanosti jezikovnih, družbenih, psiholoških in socialnopsiholoških pojavov in procesov ter usposobiti študenta za aplikacijo pridobljenega teoretskega znanja v praktičnem raziskovalnem delu, predvsem pri proučevanju jezikovnih pojavov in procesov povezanih slovenskim etničnim/jezikovnim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika 30 30 0 0 6 zimski
Sodobne jezikoslovne teorije 1 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
Jezikovno tržišče 15 15 0 0 6 zimski
Matematika za jezikoslovce 15 15 0 0 6 zimski, letni
Retorika 0 60 0 0 6 zimski
Teorija opisnega jezikoslovja - morfologija 45 15 0 0 6 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
Jezikovno tržišče 15 15 0 0 6 zimski
Matematika za jezikoslovce 15 15 0 0 6 zimski, letni
Retorika 0 60 0 0 6 zimski
Teorija opisnega jezikoslovja - morfologija 45 15 0 0 6 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka